لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 1/38

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/17
تاریخ ثبت: 1396/05/18
مخترع/مخترعان: محمدتقي چايچي نصرتي
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: محمد صابري
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صابري