نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 1/98

ميراگر- مهاربند فلزي صفحه اي تسليمي
Rhombus Blade Brace-Damper

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/12
مالک/مالکان: آقاي عليرضا رئيسي
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: عليرضا رئيسي

سايبان تاشو با قابليت جمع و دفن شدن در زمين

تاریخ اظهارنامه: 1394/01/15
تاریخ ثبت: 1394/11/13
مخترع/مخترعان: داود حسينعلي پور