لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 2/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي رامين همتي
تاریخ ثبت: 1398/09/13
مخترع/مخترعان: رامين همتي
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/01
تاریخ ثبت: 1398/10/11