لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 2/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/04
تاریخ ثبت: 1399/08/18
مخترع/مخترعان: آرمان آذري پسند
تاریخ اظهارنامه: 1399/09/22
تاریخ ثبت: 1400/05/23
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: محمد صابري
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صابري
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/11
تاریخ ثبت: 1401/01/14
مخترع/مخترعان: صادق نصرتی مراللو