لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04B 7/02

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/29
تاریخ ثبت: 1400/09/01
مخترع/مخترعان: محمود شهبازي دستجرده