لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04C 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/01/22
تاریخ ثبت: 1398/09/18
مخترع/مخترعان: طالب خواجيان
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/01
تاریخ ثبت: 1397/06/18
مخترع/مخترعان: فرشاد طياري كلجاهي
تاریخ اظهارنامه: 1399/09/12
تاریخ ثبت: 1399/12/02
مخترع/مخترعان: عليرضا اكبري چالشتري
تاریخ اظهارنامه: 1399/10/14
مالک/مالکان: آقای پویا مؤید
تاریخ ثبت: 1400/04/13
مخترع/مخترعان: پویا مؤید