لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04C 2/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي رامين همتي
تاریخ ثبت: 1398/09/13
مخترع/مخترعان: رامين همتي
تاریخ اظهارنامه: 1395/03/30
تاریخ ثبت: 1396/01/23
مخترع/مخترعان: محمدكاظم بحراني
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/28
تاریخ ثبت: 1397/02/01
مخترع/مخترعان: سعيد صالحي
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/23
مالک/مالکان: آقاي سعيد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/11/16
مخترع/مخترعان: سعيد صالحي
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/15
مالک/مالکان: حسن دوشميل
تاریخ ثبت: 1401/06/15
مخترع/مخترعان: حسن دوشميل