لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04C 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/14
تاریخ ثبت: 1397/05/29
مخترع/مخترعان: داريوش منصوري
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/26
تاریخ ثبت: 1399/03/07
مخترع/مخترعان: سعيد خسروجردي