نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04C 3/00

تيرچه يكپارچه فولادي بدون بتن
integrated steel joist without concrete

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/14
تاریخ ثبت: 1397/05/29
مخترع/مخترعان: داريوش منصوري

تير پيش تنيده فولادي با سطح مقطع متغير براي مقاطع بسته

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/26
تاریخ ثبت: 1399/03/07
مخترع/مخترعان: سعيد خسروجردي