لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04F 13/08

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/30
مالک/مالکان: آقاي حسين خاتمي
تاریخ ثبت: 1398/11/26
مخترع/مخترعان: حسين خاتمي
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
تاریخ ثبت: 1399/03/21
مخترع/مخترعان: محمد رضا سوري
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/20
مالک/مالکان: آقاي مقداد شفيعي
تاریخ ثبت: 1399/08/14
مخترع/مخترعان: مقداد شفيعي
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/29
تاریخ ثبت: 1400/09/01
مخترع/مخترعان: محمود شهبازي دستجرده
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/10
مالک/مالکان: محمد بهارلوء
تاریخ ثبت: 1401/01/28
مخترع/مخترعان: محمد بهارلوء