لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E04H 6/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/29
تاریخ ثبت: 1398/08/26
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/30
مالک/مالکان: محمد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صالحي