لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E05B

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: محمد دباغ پور
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/21
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: محمدمهدي اميدي