نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E05B 47/00

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/21
مالک/مالکان: آقاي عليرضا احمدي
تاریخ ثبت: 1394/05/18
مخترع/مخترعان: عليرضا احمدي
تاریخ اظهارنامه: 1395/02/19
تاریخ ثبت: 1396/11/11
مخترع/مخترعان: محمدمسعود محمدي