لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E05B 55/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي