لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E05B 73/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/22
تاریخ ثبت: 1396/12/14
مخترع/مخترعان: ابراهيم جام گوهري
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/28
مالک/مالکان: شرکت ايمن موج توس
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/04
مالک/مالکان: آقاي جواد ذاكر
تاریخ ثبت: 1400/09/03
مخترع/مخترعان: جواد ذاكر