لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E05B 83/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: محمد دباغ پور