لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E21B 21/01

تاریخ اظهارنامه: 1395/11/30
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/12
تاریخ ثبت: 1397/11/28
مخترع/مخترعان: ابراهيم جام گوهري
تاریخ اظهارنامه: 1398/01/05
تاریخ ثبت: 1399/02/24
مخترع/مخترعان: ابراهيم جام گوهري