نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی E21B 43/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/02
تاریخ ثبت: 1398/03/29
مخترع/مخترعان: رمضان ميري
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/01
تاریخ ثبت: 1395/12/21
مخترع/مخترعان: سعيد شاد رضا شمس