لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F01B

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/04
مالک/مالکان: آقاي امين كلهر
تاریخ ثبت: 1398/07/15
مخترع/مخترعان: امين كلهر
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/02
تاریخ ثبت: 1398/07/30
مخترع/مخترعان: ابراهيم ياراحمدي
تاریخ اظهارنامه: 1392/12/17
مالک/مالکان: عبدالرسول احمدي
تاریخ ثبت: 1392/12/17
مخترع/مخترعان: عبدالرسول احمدي