لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F04C 18/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/09/07
تاریخ ثبت: 1399/02/07
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/10
مالک/مالکان: حسين شيباني
تاریخ ثبت: 1401/05/18
مخترع/مخترعان: حسين شيباني