لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16H 61/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/29
تاریخ ثبت: 1398/12/19
مخترع/مخترعان: وحيد بادرنگين
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/02
تاریخ ثبت: 1396/10/26
مخترع/مخترعان: خداداد صادق جونقاني