لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16K

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/26
تاریخ ثبت: 1398/04/12
مخترع/مخترعان: احمد عبدالملكي
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/27
مالک/مالکان: شركت بهسازان جنوب
تاریخ ثبت: 1398/07/06
مخترع/مخترعان: شقايق شريفات سلماني
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/19
مالک/مالکان: آقاي سيدعلي محمدي
تاریخ ثبت: 1398/09/18
مخترع/مخترعان: سيدعلي محمدي
تاریخ اظهارنامه: 1398/01/21
تاریخ ثبت: 1398/09/30
مخترع/مخترعان: سعيد رجبي جعفر نظري