نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16K 31/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/10
مالک/مالکان: آقاي مرتضي حيدري
تاریخ ثبت: 1397/02/25
مخترع/مخترعان: مرتضي حيدري
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/06
تاریخ ثبت: 1397/11/29
مخترع/مخترعان: سعيداله علي نژاد