نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16L 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
مالک/مالکان: خانم هاله ذکايي
تاریخ ثبت: 1398/10/15
مخترع/مخترعان: هاله ذکايي
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/19
مالک/مالکان: شركت گروه مپنا
تاریخ ثبت: 1395/12/08
مخترع/مخترعان: مهدي شهابي
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/21
مالک/مالکان: آقاي مجتبي طوقيان
تاریخ ثبت: 1396/01/28
مخترع/مخترعان: مجتبي طوقيان
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/22
مالک/مالکان: آقاي شمس اله عبدي
تاریخ ثبت: 1396/07/04
مخترع/مخترعان: شمس اله عبدي
تاریخ اظهارنامه: 1399/06/22
تاریخ ثبت: 1399/09/15
مخترع/مخترعان: احسان تقي زاده