لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16L 59/00

تاریخ اظهارنامه: 1400/01/17
مالک/مالکان: فيروزه حاجي حسيني
تاریخ ثبت: 1400/04/28
مخترع/مخترعان: فيروزه حاجي حسيني