نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F16M 13/02

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
مالک/مالکان: خانم هاله ذکايي
تاریخ ثبت: 1398/10/15
مخترع/مخترعان: هاله ذکايي
تاریخ اظهارنامه: 1395/06/17
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1397/12/21
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني