نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F22

تاریخ اظهارنامه: 1398/10/25
تاریخ ثبت: 1398/11/26
مخترع/مخترعان: سيداقبال محروقي
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/26
تاریخ ثبت: 1398/11/27
مخترع/مخترعان: مهدي زيني وند
تاریخ اظهارنامه: 1393/05/22
تاریخ ثبت: 1393/12/10
مخترع/مخترعان: بهمن اكبري خطيباني