لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F22

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/15
مالک/مالکان: آقاي احمد ضيائي
تاریخ ثبت: 1394/04/14
مخترع/مخترعان: احمد ضيائي
تاریخ اظهارنامه: 1393/12/04
مالک/مالکان: آقاي علي زندي
تاریخ ثبت: 1395/10/01
مخترع/مخترعان: علي زندي