لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F22

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/02
مالک/مالکان: آقاي محمد سلطاني
تاریخ ثبت: 1396/05/22
مخترع/مخترعان: محمد سلطاني
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/12
مالک/مالکان: آقاي شهريار چوبند
تاریخ ثبت: 1396/12/08
مخترع/مخترعان: شهريار چوبند
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/06
تاریخ ثبت: 1397/10/09
مخترع/مخترعان: ناصر فهيمي نيا