لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F22

تاریخ اظهارنامه: 1398/11/02
تاریخ ثبت: 1399/07/21
مخترع/مخترعان: غلام نبي اتش پنجه
تاریخ اظهارنامه: 1399/02/22
تاریخ ثبت: 1400/01/14
مخترع/مخترعان: مهدي شهركي پور
تاریخ اظهارنامه: 1395/10/12
مالک/مالکان: محمدرضا رضائي بخش
تاریخ ثبت: 1400/04/10
مخترع/مخترعان: محمدرضا رضائي بخش
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/17
مالک/مالکان: حسين ظريف ربيعي
تاریخ ثبت: 1391/05/17
مخترع/مخترعان: حسين ظريف ربيعي
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/18
تاریخ ثبت: 1400/04/03
مخترع/مخترعان: مهدی ابریشم داری
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/26
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/04/07
مخترع/مخترعان: علی اکبر صادقی