لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F22

تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/06
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه:
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/06/01
مخترع/مخترعان: عباس امين سرونداني
تاریخ اظهارنامه: 1392/06/19
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/12/19
مخترع/مخترعان: محسن رحماني
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/22
مالک/مالکان: سيداميد نيكدل
تاریخ ثبت: 1393/09/21
مخترع/مخترعان: سيداميد نيكدل