لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F22D 5/02

تاریخ اظهارنامه: 1398/10/25
تاریخ ثبت: 1398/11/26
مخترع/مخترعان: سيداقبال محروقي
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/26
تاریخ ثبت: 1398/11/27
مخترع/مخترعان: مهدي زيني وند
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/18
تاریخ ثبت: 1400/04/03
مخترع/مخترعان: مهدی ابریشم داری
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/26
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/04/07
مخترع/مخترعان: علی اکبر صادقی