نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F25J 3/08