لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی F26B 21/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/22
مالک/مالکان: آقاي هادي خدري
تاریخ ثبت: 1400/02/27
مخترع/مخترعان: هادي خدري
تاریخ اظهارنامه: 1395/08/29
مالک/مالکان: مهريار فرودستان
تاریخ ثبت: 1399/03/11
مخترع/مخترعان: مهريار فرودستان
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/14
مالک/مالکان: امين نخعي
تاریخ ثبت: 1401/03/21
مخترع/مخترعان: امين نخعي