لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01B

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/25
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: ابوذر دادگرفرد