لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01L

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/16
مالک/مالکان: حامد مسئله گو
تاریخ ثبت: 1391/04/21
مخترع/مخترعان: حامد مسئله گو
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/14
تاریخ ثبت: 1394/02/14
مخترع/مخترعان: محمدرضا صفي زاده