لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01L 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/10
مالک/مالکان: آقاي مجتبي افشاري
تاریخ ثبت: 1397/04/20
مخترع/مخترعان: مجتبي افشاري
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/13
تاریخ ثبت: 1399/05/27
تاریخ اظهارنامه: 1399/10/30
مالک/مالکان: