لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01L

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/01
مالک/مالکان: آقاي مهدي اكبري
تاریخ ثبت: 1396/03/30
مخترع/مخترعان: مهدی اکبری