لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01L

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/10
مالک/مالکان: آقاي مجتبي افشاري
تاریخ ثبت: 1397/04/20
مخترع/مخترعان: مجتبي افشاري
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/22
مالک/مالکان: آقای اميد طلايي
تاریخ ثبت: 1397/10/12
مخترع/مخترعان: اميد طلايي
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/13
تاریخ ثبت: 1399/05/27