لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01L

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/06
مالک/مالکان: علي زماني نيك
تاریخ ثبت: 1393/11/08
مخترع/مخترعان: علي زماني نيك
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/30
مالک/مالکان: سید بهزاد علوی
تاریخ ثبت: 1391/05/29
مخترع/مخترعان: سید بهزاد علوی
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/11
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/10/05
مخترع/مخترعان: حسن اورمز