نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01M 15/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/09
تاریخ ثبت: 1398/02/10
مخترع/مخترعان: سيدمهدي خاتمي