نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 21/00

تاریخ اظهارنامه: 1394/10/07
مالک/مالکان: آقاي مجيد نيك زاد
تاریخ ثبت: 1394/10/07
مخترع/مخترعان: مجيد نيك زاد