نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 21/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/26
تاریخ ثبت: 1397/12/19
مخترع/مخترعان: علي مطهري نژاد