لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 27/62

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/11
مالک/مالکان: آقاي علي مسعودي
تاریخ ثبت: 1397/01/27
مخترع/مخترعان: علي مسعودي