لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 3/08

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/21
مالک/مالکان: آقاي رسول صفدريان
تاریخ ثبت: 1397/07/09
مخترع/مخترعان: رسول صفدريان
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/03
تاریخ ثبت: 1400/01/22
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/21
تاریخ ثبت: 1401/05/18