نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 33/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/27
مالک/مالکان: خانم پريسا ملكي
تاریخ ثبت: 1398/07/03
مخترع/مخترعان: پريسا ملكي