لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 33/24

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/22
تاریخ ثبت: 1399/07/07
مخترع/مخترعان: حسين طيبي علي صفائي