نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 33/48

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/07
تاریخ ثبت: 1398/11/05
تاریخ اظهارنامه: 1394/12/10
مالک/مالکان: آقاي حميد آزادي
تاریخ ثبت: 1396/06/05
مخترع/مخترعان: حميد آزادي
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/13
مالک/مالکان: خانم سارا شيبي
تاریخ ثبت: 1397/11/10
مخترع/مخترعان: سارا شيبي