نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01N 35/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/08/17
مالک/مالکان: خانم آيدا سلطاني
تاریخ ثبت: 1400/02/05
مخترع/مخترعان: آيدا سلطاني