نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G01R 31/02

تاریخ اظهارنامه: 1396/01/06
مالک/مالکان: آقاي شيرزاد صادقي
تاریخ ثبت: 1398/12/26
مخترع/مخترعان: شيرزاد صادقي