لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی G03B

تاریخ اظهارنامه: 1392/02/11
مالک/مالکان: آقاي سعيد وليدي
تاریخ ثبت: 1394/04/01
مخترع/مخترعان: سعيد وليدي
تاریخ اظهارنامه: 1392/10/21
مالک/مالکان: آقاي علي رفيعي
تاریخ ثبت: 1394/06/01
مخترع/مخترعان: علي رفيعي